කර්මාන්තශාලා චාරිකාව

ජර්මනියේ එස්එම්එස් සියමාග් වෙතින් 6-ඉහළ සීවීසී සීතල රෝලිං මෝල් කට්ටල දෙකක් අප ආනයනය කර ඇත.

ජර්මනියේ හර්කියුලිස් වෙතින් රෝල් කරන ඇඹරුම් යන්ත කට්ටල දෙකක්; ජර්මනියේ අචෙන්බැක් වෙතින් තීරු රෝලිං මෝල 2150 ක්.

එකක් ඩැනියෙල්, ඉට්ලේ වෙතින් එජ් ටිම් සහ ස්ලිටින් රේඛාවක් සහ දකුණු කොරියාවේ පොස්කෝ වෙතින් ස්වයංක්‍රීය ඇසුරුම් මාර්ගයක් යවා ඇත.