සමාගම ඇලුමිනියම් නිෂ්පාදනය සඳහා වඩාත්ම දියුණු සැකසුම් තාක්‍ෂණයෙන් නව ඇලුමිනියම් සම්භවයක් ඇති බව .අපි ජර්මනියේ එස්එම්එස් සියමාග් වෙතින් 6-ඉහළ සීවීසී සීතල රෝලිං මෝල් කට්ටල දෙකක් ආනයනය කර ඇත්තෙමු. ජර්මනියේ හර්කියුලිස් වෙතින් රෝල් කරන ඇඹරුම් යන්ත කට්ටල දෙකක්; ජර්මනියේ ඇචෙන්බැක්හි සිට තීරු රෝලිං මෝල 2150 ක්.